|||ballu sardu |||passu torrau |||fiudedda |||su dillu |||ballu sardu
|||ballu sardu |||ballu sardu |||ballu sardu |||coro |||danza
|||cabasusesu |||dillu |||gennargentu |||mediana |||ollasta
|||ballu cantau |||sa danza |||passu torrau |||ballu tundu |||a frores